Terms and Conditions - Porvoon Taitoluistelijat ry

T O I M I N T A S Ä Ä N N Ö T

1§ Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli

Yhdistyksen nimi on Porvoon Taitoluistelijat ry. ja sen kotipaikka on Porvoon kaupunki Uudenmaan läänissä.
Yhdistyksen toiminta-alue on Porvoo ja sen ympäristö.
Yhdistys on perustettu huhtikuun 25. päivänä 1978 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran kieli on suomi.

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää taitoluistelu- ja liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että
mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja
tarpeidensa mukaisesti.

3 § Toimintatavat

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1) tarjoamalla jäsenilleen:

a. kilpailu- ja koulutustoimintaa
b. valmennus- ja harjoitustoimintaa
c. nuorisotoimintaa
d. tiedotus- ja suhdetoimintaa
e. valistus- ja kasvatustoimintaa
f. kuntoliikuntaa sekä
g. muuta vastaavaa toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti
vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia

2) kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja
muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sille
tarpeellisten harjoituspaikkojen ja –välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen

3) harjoittamalla julkaisutoimintaa

4) ottamalla vastaan tukia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla ja vuokraamalla
toiminnalleen tarpeellisia huoneistoja ja kiinteistöjä

5) hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen asainaomaisella luvalla kilpailuja,
näytöksiä, juhlia, kahvilatoimintaa, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia,
harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä välittäen
jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita. Mahdollinen voitto käytetään toiminnan tukemiseen.

4 § Seuran jäsenyydet

Seura on Suomen Taitoluisteluliitto ry:n (STTL) jäsen.

5 § Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen
Taitoluisteluliiton sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on
erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajan ansiokkaasti
toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi
yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai
kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kannattavalla yhteisöjäsenelle on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

6 § Seurasta eroaminen ja erottaminen

Seurasta eroaminen tapahtuu jättämällä sitä koskeva kirjallinen ilmoitus johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä seuran kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee
voimaan irtisanomista seuraavan kuukauden lopussa, minä aikana eroava jäsen on velvollinen suorittamaan
seuralle kaikki tekemiinsä sitoumuksiin perustuvat maksut.

Johtokunta voi erottaa jäsenen seurasta määräajaksi tai pysyvästi kurinpidollisista syistä, jos tämä on
toiminut vastoin seuran tai STLL:n tarkoitusta, rikkonut seuran antidoping – tai urheilun eettisiä periaatteita
koskevaa säännöstöä tai muita seuran sääntöjä tai johtokunnan päätöstä taikka jos jäsen on jättänyt
jäsenmaksuja tai muita seuralle antamiinsa sitoumuksiin perustuvia maksuja maksamatta.

Ennen kurinpidollista erottamispäätöstä jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen.

Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy ja määräaikaista erottamista koskevassa päätöksessä
erottamisen määräajan pituus.

Erottamispäätöksestä on ilmoitettava jäsenelle kirjallisesti viikon kuluessa erottamispäätöksestä ja
ilmoitukseen on liitettävä erottamispäätöstä koskeva ote johtokunnan pöytäkirjasta.

Jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä seuran kokoukselle. Valitus tulee tehdä kirjallisesti
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Valitus lähetetään johtokunnalle.

Erotetulla ei ole oikeutta saada takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

7 § Anti-doping säännöstö ja urheilun eettiset periaatteet

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunnan ADT ry:n
vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen
Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä. Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät
seuraamuksen on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä sekä näissä säännöissä.

Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle
lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

 • urheilulle vieraiden aineiden käyttö
 • huumeiden tai dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
 • julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
 • tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
 • epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
 • väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu¨
 • urheiluhuijaus
 • kilpailutilan tai välineiden manipulointi
 • tuloksista etukäteen sopiminen
 • vedonlyönti
 • lahjonta
 • tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi
 • sukupuolinen häirintä

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus
sen mukaan kun se liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään. Johtokunta päättää muista
kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan kansallisen lajiliiton
sääntöjä ja määräyksiä.

8 § Jäsenmaksut

Jäseniltä veloitettavien jäsenmaksujen ja kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran vuosikokous
vuosittain. Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen
ainaisjäseneksi, jos

 • hän on suorittanut jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 20 vuotta tai
 • on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 20 vuoden jäsenmaksut tai
 • on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluja.

Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

9 § Seuran vuosikokous

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä syyskuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:
1) kokouksen avaus
2) valitaan kokoukselle:

a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d. ääntenlaskijat

3) todetaan

a. läsnäolijat
b. äänioikeutetut jäsenet

4) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilitarkastajien
antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
7) päätetään, mitkä liikunta- ja urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena
8) vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi

a. toimintasuunnitelma
b. talousarvio
c. yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

9) valitaan seuraavaksi kahdeksi toimintavuodeksi johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan
myös seuran puheenjohtajaksi
10) valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi johtokuntaan 2-3 jäsentä erovuorossa olevien
tilalle
11) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
12) valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa
edustavaanjaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
13) vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
14) käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireille panemat asiat
15) kokouksen päättäminen

10 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10
seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen
esityksen. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat
tehneet siitä edellä mainitun esityksen.

11 § Kokouskutsu

Kutsu vuosikokoukseen ja seuran ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava vähintään kahdeksan (8) päivää
ennen kokousta

 • julkaisemalla kutsu seuran ilmoitustaululla, internet-sivulla tai paikallislehdessä; taikka
 • sähköpostitse tai muulla henkilökohtaisella, kirjallisella jäsentiedotteella.

Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

12 § Kokousten pöytäkirja

Seuran jäsenkokouksissa ja johtokunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokouset pöytäkirjat
on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13 § Päätöksenteko seuran kokouksissa

Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei
näissä säännöissä toisin määrätä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa
asioissa kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys
suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä,
kannattavia yhteisöjäseniä lukuunottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

14 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa
seuran jäsenkokouksessa valittu johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valitut puheenjohtaja ja 4-6 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä
puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla
kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy hoitamasta tehtäväänsä, valitsee seuran
jäsenkokous hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi toisen henkilön, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi tai
se tämän pykälän mukaan on tarpeen. Johtokunnan jäsenten tulee olla täysi-ikäisiä.

Johtokunta valitsee jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan. Sihteerin ja taloudenhoitajan johtokunta
voi valita myös seuran ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan tai kun puolet
johtokunnan jäsenistä vaatii heiltä kokouksen pitämistä.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä hänen lisäkseen vähintään
puolet jäsenistä on paikalla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:
1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja
tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan toiminta- ja taloussuunnitelmien mukaisesti
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen
ja tavoitteiden mukaisesti
4) vahvistaa tehtäväjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan
niille määrättyjä, johtokunnalle vastuullisia tehtäviä
5) päättää alajaostojen perustamisesta, niiden säännöistä sekä nimittää niihin tarpeelliset johto- ja
toimielimet 16 §:n mukaisesti sekä alajaostojen tekemien sitoumusten hyväksymisestä
6) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
7) vastata kattojärjestöjen sekä niiden jäsenliittojen ja alueellisen piirijärjestön sääntöjen ja ohjeiden
seuralle asettamista velvoitteista
8) vastata seuran jäsenkokousten antamista velvoitteista
9) pitää jäsenluetteloa
10) hoitaa seuran taloutta ja vahvistaa harjoitusmaksut
11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa
12) hyväksyä ja erottaa jäsenet
13) valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
14) päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
15) ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
16) luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettaviski vähintään kaksi viikkoa ennen niistä päättävää
jäsenkokousta

15 § Toiminta- ja tilikausi

Toimintakausi on 1.10. - 30.9. Tilikausi on 1.7.-30.6.

16 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Nimenkirjoittajien on
oltava täysi-ikäisiä.

17 § Rekisteröimättömien jaostojen perustaminen

Seuran johtokunta voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä jaostoja,
vahvistaa niille säännöt ja valita niihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

18 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta päättää seuran jäsenkokous. Jäsenkokouksen
päätöksen on saatava läsnäolevien, äänioikeutettujen jäsenten keskuudessa vähintään kolmen neljäsosan
(¾:n) ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä
kokouksessa.

19 § Seuran purkaminen tai lakkauttaminen

Seuran purkautuessa käytetään sen varat seuran purkautumisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen
määräämällä tavalla seuran päämääriä edistäviin tarkoituksiin. Samaan tarkoitukseen käytetään seuran varat
sen tultua lakkautetuksi.